+46 31 79 79 448

Gothenburg, Sweden

©2019 HONONGA AB

GDPR Disclaimer

Information about personal data processing

 

Hononga’s customer and members register is confidential. Your customer information such as contact details and member information will not be used otherwise than to provide you with information and services from Hononga or third parties approved by Hononga. To change or delete your information, send an email to info@hononga.se.

Your personal data is handled with modern information technology and can be used to fulfill customer relations, analysis, marketing and direct marketing in a physical or digital format. Hononga may use your personal information to contact you with offers, etc. Personal data may be supplemented by retrieval from private and public records, for example, by updating address details. Personal data may be disclosed to other companies for necessary processing on behalf of Hononga, for example in connection with printing and distribution. Your personal information is never passed on without confidentiality and personal data handling agreements and is always handled by Hononga and its authorized partners. Modern information technology today means contact routes such as email, text messaging, MMS, and more. Your personal information is protected from destruction, modification and dissemination, as well as Hononga and our authorized partners. As a customer/member you can request free information about your saved personal information at Hononga, and may at any time revoke your consent and request the deletion of your personal information from our entire system. You may also request that data be changed or temporarily blocked, if they prove incorrect or incomplete. This is done by sending an email to info@hononga.se. By accepting the rules, the customer/member agrees to the processing of personal data as described in this policy document. Hononga stores your data for up to three years or as long as the relationship is active.


 

Information om personuppgiftsbehandling

 

Honongas kund- och medlemsregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och medlemsuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Hononga eller tredje part godkänd av Hononga. För att ändra eller radera dina uppgifter skickar ett mejl till info@hononga.se.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Hononga får använda dina personuppgifter för att kontakta dig med erbjudande mm. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av Hononga, till exempel i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretess- och personuppgiftsbitredesavtal och hanteras alltid av Hononga och dess godkända partners. Med modern informationsteknik menas idag kontaktvägar som e-post, sms, mms, med mera. Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl Hononga som våra godkända partners. Som kund/medlem kan du begära kostnadsfri information om dina sparade personuppgifterna hos Hononga och kan när som helst återkalla lämnat samtycke och begära radering av dina personuppgifter från våra samtliga system. Du kan även begära att uppgifter ändras eller tillfälligt spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att skicka ett mail till info@hononga.se. Genom att acceptera reglerna samtycker kunden/medlemmen till den behandling av personuppgifter som beskrivs i detta policydokument. Hononga lagrar dina uppgifter i upp till tre år eller så länge relationen är aktiv.